Model: Asbestsaneringsketen  


(1)

Eigenaar wil van asbest af

Middelen

 • Locatie asbest
 • Infobronnen raadplegen
 • Uitvoeren onderzoek
 • Opstellen rapportage
 • Gecertificeerd Saneerder
 • Materieel
 • Niet-gecertificeerd Saneerder
 • Geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium
 • Materieel
 • Transporteur conform VIHB
 • Eigen of vervoersmiddel van derden
 • Locatie
 • (Erkende) inzamellocatie
 • Weegbrug (mogelijk)
 • Materieel
 • Transporteur conform VIHB
 • Locatie stortplaats
 • Weegbrug
 • (Erkende) Stortplaats

Wettelijke vereisten

 • Asbestverwijderingsbesluit Artikel 3 (Inventarisatieplicht)
 • Asbestdakenverbod 2024
 • Productenbesluit asbest artikel 4
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 7.21
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 1.26 Lid 1
 • Gecertificeerd onafhankelijk inventarisatiebureau
 • Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa
 • Woningwet Artikel 1a
 • Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 1.26 Lid 1
 • Meldingsplicht LMA (Landelijk Meldpunt Afval)
 • Asbestverwijderingsbesluit Artikel 6 (Deskundig bedrijf)
 • Sloopmelding aanwezig
 • Startmelding LAVS
 • Wet milieubeheer
 • Arbo wet en Besluit
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 1.26 Lid 1
 • Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa
 • Asbestverwijderingsbesluit Artikel 9
 • NEN 2990:2012 en NEN 2939
 • Eindcontrole rapport in LAVS
 • VIHB-lijst
 • Artikel 1.33 Bouwbesluit
 • Wet milieubeheer H.10
 • Meldingsplicht LMA
 • Omgevingsvergunning of Activiteitenbesluit
 • VIHB-lijst
 • Wet milieubeheer
 • Acceptatievoorwaarden
 • VIHB-lijst
 • Volledige en juiste begeleidingsbrief
 • Meldingsplicht LMA
 • Wet milieubeheer H.10
 • Omgevingsvergunning of activiteitenbesluit
 • VIHB-lijst
 • Wet milieubeheer
 • Acceptatievoorwaarden

Overtredingen

 • Per 1 Januari 2024 hebben van een asbestdak
 • In het bezit zijn van een risicovol dak
 • Het bewerken van asbest
 • Het toepassen (hergebruiken) van asbest
 • Inventarisatiebureau voldoet niet aan de eisen
 • Rapport voldoet niet aan wettelijke vereisten
 • Onvolledig inventariseren
 • Onjuiste risicoklasse
 • Niet melden bij CI
 • Verwijderen van asbest vóór het inventariseren (op advies van inventariseerder)
 • "Onvoorzien asbest" wordt niet gemeld als aanvulling op sloop
 • Onrechtmatig of illegaal verwijderen
 • Ondeskundig verwijderen
 • Niet selectief slopen
 • onbewust asbest slopen
 • Niet vrijgegeven
 • Onrechtmatig vrijgegeven
 • Ondeskundig vervoeren
 • Niet correcte of geen volledige begeleidingsbrief
 • Geen VIHB registratie
 • Geen LMA-melding
 • Onvolledige projectregistratie bij verzamelcontainer
 • Administratieve fraude
 • Route inzameling
 • Administratieve fraude
 • Geen of onjuiste registratie
 • Geen erkende inzamellocatie
 • Geen LMA melding
 • Geen omgevingsvergunning
 • Niet handelen conform omgevingsvergunning
 • Onrechtmatige acceptaties
 • Ondeskundig vervoeren van asbest
 • Niet correcte of geen volledige begeleidingsbrief
 • Geen VIHB-registratie
 • Geen LMA-melding
 • Route-inzameling
 • Administratieve fraude
 • Geen of onjuiste registratie
 • Geen erkende inzamellocatie
 • Geen LMA-melding
 • Geen omgevingsvergunning
 • Niet handelen conform omgevingsvergunning
 • Dumping
 • Administratieve fraude

Gelegenheden

  • Complexe wet- en regelgeving
  • Gebrek aan controle door bevoegd gezag op asbestinventarisatierapport
  • Te weinig toezicht tijdens inventariseren door CI
  • Te hoge kosten (voor de eigenaar)
  • Te weinig kennis over wettelijke vereisten
  • Wijze van aanbestedeing (risico meerwerk asbest aanemer)
  • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
  • Te hoge kosten
  • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving (verandering SC530/540)
  • Gebrekkige wet- en regelgeving
  • Saneerder weet dat verwijderingsgewicht moeilijk te schatten is
  • Te weinig/ effectieve controle op saneringswijze
  • Falende overheid
  • Tekort aan afspraken tussen Openbaar Ministerie en Omgevingsdiensten
  • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
  • Asbest kan zonder (goedgekeurde) sloopmelding worden afgegeven bij een acceptant
  • Te weinig controle (Toezichthouders)
  • Controle op achtergebleven stof te licht
  • Gebrek aan controle door RvA
  • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder, vrijgavelab en saneerder).
  • Vervolgwerkzaamheden
  • Complexe wet- en regelgeving
  • Onvoldoende communicatie tussen ketenpartners
  • Gebrek aan administrative controle (gewicht, oppervlakte etc.)
  • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving
  • Schatten tonnage asbest
  • Complexe wet- en regelgeving
  • Te weinig handhaving/controle bij tussenlocaties
  • Administratief weinig controle (in- en outputs)
  • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving
  • Schatten tonnage asbest
  • Complexe wet- en regelgeving
  • Te weinig controle in weekend en buiten werktijd
  • Te makkelijk te verdoezelen van asbest d.m.v. mengen etc.
  • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving
  • Schatten tonnage asbest
  • Te weinig controle op fasering
  • Te hoge vervoerskosten
  • Geen registratieplicht
  • Complexe wet- en regelgeving
  • Te weinig controle op accepatiebeleid
  • Te weinig controle op soort afval
  • Te weinig controle op hoeveelheid als er bijv. gefaseerd wordt.
  • Onvoldoende wet- en regelgeving
  • Te hoge stortkosten
  • Geen registratieplicht
  • Weinig (sociale) controle buitengebied

  Indicatoren

  • Verbouwing (gebouw voor 1994)
  • Sloop
  • Informatie vanuit andere bronnen (sites etc.)
  • Kennisgeving bevoegd gezag
  • Subsidieaanvraag
  • Melding/klacht
  • containerplaatsing
  • Signalen vanuit de branche
  • Administratie
  • Historie naleefgedrag
  • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
  • Anonieme bedrijfsmiddelen
  • (Afval)stoffen
  • Administratie
  • Naleefgedrag
  • Ontbreken meldingen
  • Inzet van (te)veel personeel bij kleinere bouwprojecten
  • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
  • Containerplaatsing
  • Ontrekken aan toezicht
  • Acceptanten nemen zonder sloopmelding asbest in
  • (Afval)stoffen
  • Afwezigheid van wettelijke vereisten
  • Nog containers op het terrein
  • Materialen
  • Relaties
  • (Afval)stoffen
  • Administratie
  • Naleefgedrag
  • Afwezigheid van wettelijke vereisten
  • (Afval)stoffen
  • Administratie
  • Bedrijfstructuur/omvang
  • Incidenten en problemen
  • Inrichting
  • Naleefgedrag
  • Relaties
  • Transport
  • Afwezigheid van wettelijke vereisten
  • (Afval)stoffen
  • Administratie
  • Incidenten en problemen
  • Relaties
  • Afwezigheid van wettelijke vereisten
  • Acceptatie
  • Administratie
  • Incidenten en problemen
  • Naleefgedrag
  • Relaties
  • Afwezigheid van wettelijke vereisten

  Bronnen

  • Administratieve gegevens
  • Media
  • Overheid
  • Bedrijven en burgers
  • Websites
  • Makelaar
  • LAVS
  • Administratieve gegevens
  • Overheid
  • Bedrijven en burgers
  • Kenniscentra
  • Certificerende instellingen
  • Ascert
  • LAVS
  • Administratieve gegevens
  • Overheid
  • Kenniscentra
  • Certificerende instellingen
  • Bedrijven en burgers
  • Persoonlijke observatie
  • LAVS
  • Melding bij RvA
  • Administratieve gegevens
  • Overheid
  • Kenniscentra
  • Kenniscentra
  • Administratieve gegevens
  • Media
  • Overheid
  • Bedrijven en burgers
  • Belangenorganisaties
  • Administratieve gegevens
  • Media
  • Overheid
  • Bedrijven en burgers
  • Belangenorganistaties
  • Kenniscentra
  • Administratieve gegevens
  • Media
  • Overheid
  • Bedrijven en burgers
  • Administratieve gegevens
  • Media
  • Overheid
  • Bedrijven en burgers
  • Belangenorganistaties
  • Kenniscentra

  Partners

  • Brancheorganisaties
  • Vereniging van eigenaren
  • Woningcorporaties
  • Gemeente
  • Omgevingsdiensten
  • CI (Certificerende instelling)
  • Brancheorganisaties
  • ISZW
  • Ascert
  • OM (Openbaar ministerie)
  • Politie
  • Gemeente
  • Omgevingsdiensten
  • ISZW
  • CI (Certificerende instelling)
  • OM (Openbaar ministerie)
  • Brancheorganisaties
  • Politie
  • Gemeente
  • Omgevingsdiensten
  • Ascert
  • RvA
  • ISZW
  • OM (Openbaar ministerie)
  • Brancheorganisaties
  • Politie
  • Gemeente
  • Omgevingsdiensten
  • OM (Openbaar ministerie)
  • Politie
  • Verhuurbedrijf busjes
  • IL&T
  • Gemeente
  • Omgevingsdiensten
  • OM (Openbaar Ministerie)
  • Politie
  • Verhuurbedrijf container
  • Gemeente
  • ISZW
  • Omgevingsdiensten
  • Provincie
  • OM (Openbaar ministerie)
  • Politie
  • Verhuurbedrijf busjes
  • IL&T
  • Gemeente
  • Omgevingsdiensten
  • OM (Openbaar Ministerie)
  • Politie
  • Terreineigenaren
  • Provincie
  • Omgevingsdiensten

  Barrières

  • Communicatie(middelen)
  • Meer toezicht op inventarisaties
  • Controle van alle inventarisatierapporten met hoog risico
  • Bijscholing bedrijven (over wet en regelgeving)
  • Organiseren lagere kosten
  • Controleren op ongemelde verwijdering na inventarisatierapport
  • Betere communicatie over asbest/ informeren op welke wijze dan ook
  • Toezicht buiten reguliere werktijden
  • Korte lijnen tussen toezicht en opsporing
  • Communicatie
  • Afdwingen 100% naleven van de wet
  • controloe op containerplaatsingen
  • Eerder bestuurrechtelijk optreden
  • Samenwerking tussen Omgevingdiensten en Gemeentes
  • Afspraak maken met RVA
  • Onafhankelijk maken van opdracht aan vrijgavelab
  • Strengere controle vervoersbewijzen
  • Meer controles na 17.00 uur of in weekend
  • Verandering in wet en regelgeving over samenvoegen van asbest
  • Meer langsgaan bij tussenlocaties om te kijken of er bedrijfsmatige opslag plaatsvindt.
  • Meer/Strengere controle op in- en outputs
  • Aanpassen acceptatie-eisen bij acceptant
  • Meer controles na 17.00 uur of in weekend
  • Meer/Strengere controle op vervoersbewijzen
  • Dumping preventeren door asbest aan te nemen (en later factuur opsturen)
  • Minder aantrekkelijk maken om asbest te dumpen bij dumpplaats