Model: Asbestsaneringsketen  


(1)

Eigenaar wil van asbest af

Middelen

 • Locatie asbest
 • Infobronnen raadplegen
 • Uitvoeren onderzoek
 • Opstellen rapportage
 • Gecertificeerd Saneerder
 • Materieel
 • Niet-gecertificeerd Saneerder
 • Geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium
 • Materieel
 • Transporteur conform VIHB
 • Eigen of vervoersmiddel van derden
 • Locatie
 • (Erkende) inzamellocatie
 • Weegbrug (mogelijk)
 • Materieel
 • Transporteur conform VIHB
 • Locatie stortplaats
 • Weegbrug
 • (Erkende) Stortplaats

Wettelijke vereisten

 • Asbestverwijderingsbesluit Artikel 3 (Inventarisatieplicht)
 • Asbestdakenverbod 2024
 • Productenbesluit asbest artikel 4
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 7.21
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 1.26 Lid 1
 • Gecertificeerd onafhankelijk inventarisatiebureau
 • Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa
 • Woningwet Artikel 1a
 • Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 1.26 Lid 1
 • Meldingsplicht LMA (Landelijk Meldpunt Afval)
 • Asbestverwijderingsbesluit Artikel 6 (Deskundig bedrijf)
 • Sloopmelding aanwezig
 • Startmelding LAVS
 • Wet milieubeheer
 • Arbo wet en Besluit
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 1.26 Lid 1
 • Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa
 • Asbestverwijderingsbesluit Artikel 9
 • NEN 2990:2012 en NEN 2939
 • Eindcontrole rapport in LAVS
 • VIHB-lijst
 • Artikel 1.33 Bouwbesluit
 • Wet milieubeheer H.10
 • Meldingsplicht LMA
 • Omgevingsvergunning of Activiteitenbesluit
 • VIHB-lijst
 • Wet milieubeheer
 • Acceptatievoorwaarden
 • VIHB-lijst
 • Volledige en juiste begeleidingsbrief
 • Meldingsplicht LMA
 • Wet milieubeheer H.10
 • Omgevingsvergunning of activiteitenbesluit
 • VIHB-lijst
 • Wet milieubeheer
 • Acceptatievoorwaarden

Overtredingen

 • Per 1 Januari 2024 hebben van een asbestdak
 • In het bezit zijn van een risicovol dak
 • Het bewerken van asbest
 • Het toepassen (hergebruiken) van asbest
 • Inventarisatiebureau voldoet niet aan de eisen
 • Rapport voldoet niet aan wettelijke vereisten
 • Onvolledig inventariseren
 • Onjuiste risicoklasse
 • Niet melden bij CI
 • Verwijderen van asbest vóór het inventariseren (op advies van inventariseerder)
 • "Onvoorzien asbest" wordt niet gemeld als aanvulling op sloop
 • Onrechtmatig of illegaal verwijderen
 • Ondeskundig verwijderen
 • Niet selectief slopen
 • onbewust asbest slopen
 • Niet vrijgegeven
 • Onrechtmatig vrijgegeven
 • Ondeskundig vervoeren
 • Niet correcte of geen volledige begeleidingsbrief
 • Geen VIHB registratie
 • Geen LMA-melding
 • Onvolledige projectregistratie bij verzamelcontainer
 • Administratieve fraude
 • Route inzameling
 • Administratieve fraude
 • Geen of onjuiste registratie
 • Geen erkende inzamellocatie
 • Geen LMA melding
 • Geen omgevingsvergunning
 • Niet handelen conform omgevingsvergunning
 • Onrechtmatige acceptaties
 • Ondeskundig vervoeren van asbest
 • Niet correcte of geen volledige begeleidingsbrief
 • Geen VIHB-registratie
 • Geen LMA-melding
 • Route-inzameling
 • Administratieve fraude
 • Geen of onjuiste registratie
 • Geen erkende inzamellocatie
 • Geen LMA-melding
 • Geen omgevingsvergunning
 • Niet handelen conform omgevingsvergunning
 • Dumping
 • Administratieve fraude

Gelegenheden

 • Complexe wet- en regelgeving
 • Gebrek aan controle door bevoegd gezag op asbestinventarisatierapport
 • Te weinig toezicht tijdens inventariseren door CI
 • Te hoge kosten (voor de eigenaar)
 • Te weinig kennis over wettelijke vereisten
 • Wijze van aanbestedeing (risico meerwerk asbest aanemer)
 • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
 • Te hoge kosten
 • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving (verandering SC530/540)
 • Gebrekkige wet- en regelgeving
 • Saneerder weet dat verwijderingsgewicht moeilijk te schatten is
 • Te weinig/ effectieve controle op saneringswijze
 • Falende overheid
 • Tekort aan afspraken tussen Openbaar Ministerie en Omgevingsdiensten
 • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
 • Asbest kan zonder (goedgekeurde) sloopmelding worden afgegeven bij een acceptant
 • Te weinig controle (Toezichthouders)
 • Controle op achtergebleven stof te licht
 • Gebrek aan controle door RvA
 • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder, vrijgavelab en saneerder).
 • Vervolgwerkzaamheden
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Onvoldoende communicatie tussen ketenpartners
 • Gebrek aan administrative controle (gewicht, oppervlakte etc.)
 • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving
 • Schatten tonnage asbest
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Te weinig handhaving/controle bij tussenlocaties
 • Administratief weinig controle (in- en outputs)
 • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving
 • Schatten tonnage asbest
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Te weinig controle in weekend en buiten werktijd
 • Te makkelijk te verdoezelen van asbest d.m.v. mengen etc.
 • Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving
 • Schatten tonnage asbest
 • Te weinig controle op fasering
 • Te hoge vervoerskosten
 • Geen registratieplicht
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Te weinig controle op accepatiebeleid
 • Te weinig controle op soort afval
 • Te weinig controle op hoeveelheid als er bijv. gefaseerd wordt.
 • Onvoldoende wet- en regelgeving
 • Te hoge stortkosten
 • Geen registratieplicht
 • Weinig (sociale) controle buitengebied

Indicatoren

 • Verbouwing (gebouw voor 1994)
 • Sloop
 • Informatie vanuit andere bronnen (sites etc.)
 • Kennisgeving bevoegd gezag
 • Subsidieaanvraag
 • Melding/klacht
 • containerplaatsing
 • Signalen vanuit de branche
 • Administratie
 • Historie naleefgedrag
 • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
 • Anonieme bedrijfsmiddelen
 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Naleefgedrag
 • Ontbreken meldingen
 • Inzet van (te)veel personeel bij kleinere bouwprojecten
 • Relaties in de keten (tussen eigenaar, inventariseerder en saneerder).
 • Containerplaatsing
 • Ontrekken aan toezicht
 • Acceptanten nemen zonder sloopmelding asbest in
 • (Afval)stoffen
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • Nog containers op het terrein
 • Materialen
 • Relaties
 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Naleefgedrag
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Bedrijfstructuur/omvang
 • Incidenten en problemen
 • Inrichting
 • Naleefgedrag
 • Relaties
 • Transport
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Incidenten en problemen
 • Relaties
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • Acceptatie
 • Administratie
 • Incidenten en problemen
 • Naleefgedrag
 • Relaties
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten

Bronnen

 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Websites
 • Makelaar
 • LAVS
 • Administratieve gegevens
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Kenniscentra
 • Certificerende instellingen
 • Ascert
 • LAVS
 • Administratieve gegevens
 • Overheid
 • Kenniscentra
 • Certificerende instellingen
 • Bedrijven en burgers
 • Persoonlijke observatie
 • LAVS
 • Melding bij RvA
 • Administratieve gegevens
 • Overheid
 • Kenniscentra
 • Kenniscentra
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Belangenorganisaties
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Belangenorganistaties
 • Kenniscentra
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Belangenorganistaties
 • Kenniscentra

Partners

 • Brancheorganisaties
 • Vereniging van eigenaren
 • Woningcorporaties
 • Gemeente
 • Omgevingsdiensten
 • CI (Certificerende instelling)
 • Brancheorganisaties
 • ISZW
 • Ascert
 • OM (Openbaar ministerie)
 • Politie
 • Gemeente
 • Omgevingsdiensten
 • ISZW
 • CI (Certificerende instelling)
 • OM (Openbaar ministerie)
 • Brancheorganisaties
 • Politie
 • Gemeente
 • Omgevingsdiensten
 • Ascert
 • RvA
 • ISZW
 • OM (Openbaar ministerie)
 • Brancheorganisaties
 • Politie
 • Gemeente
 • Omgevingsdiensten
 • OM (Openbaar ministerie)
 • Politie
 • Verhuurbedrijf busjes
 • IL&T
 • Gemeente
 • Omgevingsdiensten
 • OM (Openbaar Ministerie)
 • Politie
 • Verhuurbedrijf container
 • Gemeente
 • ISZW
 • Omgevingsdiensten
 • Provincie
 • OM (Openbaar ministerie)
 • Politie
 • Verhuurbedrijf busjes
 • IL&T
 • Gemeente
 • Omgevingsdiensten
 • OM (Openbaar Ministerie)
 • Politie
 • Terreineigenaren
 • Provincie
 • Omgevingsdiensten

Barrières

 • Communicatie(middelen)
 • Meer toezicht op inventarisaties
 • Controle van alle inventarisatierapporten met hoog risico
 • Bijscholing bedrijven (over wet en regelgeving)
 • Organiseren lagere kosten
 • Controleren op ongemelde verwijdering na inventarisatierapport
 • Betere communicatie over asbest/ informeren op welke wijze dan ook
 • Toezicht buiten reguliere werktijden
 • Korte lijnen tussen toezicht en opsporing
 • Communicatie
 • Afdwingen 100% naleven van de wet
 • controloe op containerplaatsingen
 • Eerder bestuurrechtelijk optreden
 • Samenwerking tussen Omgevingdiensten en Gemeentes
 • Afspraak maken met RVA
 • Onafhankelijk maken van opdracht aan vrijgavelab
 • Strengere controle vervoersbewijzen
 • Meer controles na 17.00 uur of in weekend
 • Verandering in wet en regelgeving over samenvoegen van asbest
 • Meer langsgaan bij tussenlocaties om te kijken of er bedrijfsmatige opslag plaatsvindt.
 • Meer/Strengere controle op in- en outputs
 • Aanpassen acceptatie-eisen bij acceptant
 • Meer controles na 17.00 uur of in weekend
 • Meer/Strengere controle op vervoersbewijzen
 • Dumping preventeren door asbest aan te nemen (en later factuur opsturen)
 • Minder aantrekkelijk maken om asbest te dumpen bij dumpplaats